اندازه گیری مش کربنات کلسیم

اندازه گیری مش کربنات کلسیم

لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش هیدرومتری

۱-ترازوی دقیق کامپیوتری با دقت صد گرم

۲- مزور (استوانه مدرج) ۱۰۰۰ سی سی

۳- دماسنج

۴- هیدرومتر

۵- بشر کوچک و بزرگ

۶- تایمر (زمانسنج)

۷- همزن دستی (شیشه ای یا فلزی)

۸- همزن برقی

۹- آب مقطر

۱۰- محلول هگزامتافسفات سدیم

۱۱- آب فشان

۱۲- جداول منتشر شده سازمان استاندارد برای بدست آوردن برخی از پارامترها

۱۳- جدول مورد نیاز برای ثبت نتایج آزمایش

نحوه انجام آزمایش هیدرومتری بصورت گام به گام

 1. نمونه پودری که قرار است آزمایش بر روی آن انجام گیرد از سیلوی خط مربوطه به مقدار لازم برداشت می­شود.
 2. مقدار پودر لازم برای انجام آزمایش هیدرومتری ۵۰ گرم می باشد. این مقدار توسط ترازوی کامپیوتری توزین شده و جدا می گردد.
 3. داخل بشر بزرگ آب مقطر ریخته و درجه حرارت آن را توسط دماسنج اندازه گیری می نماییم. پودر را داخل بشر ریخته و خوب توسط همزن دستی هم زده و سپس مخلوط نمودن را توسط همزن برقی برای ۲ الی ۳ دقیقه انجام می دهیم.

توضیح:

الف- پودر توزین شده کاملاً داخل بشر خالی گردد.

ب- بعد از این که مخلوط کردن توسط همزن برقی به خوبی انجام گرفت، پره­های همزن را توسط آب فشان شسته به طوری که آب داخل بشر برگردد تا در این مرحله از مقدار نمونه کاسته نشود.

ج- مقدار آب مقطر به علاوه محلول هگزا متافسفات سدیم و حجم پودری که داخل استوانه مدرج ریخته می شود ۱۰۰۰ سی سی است.

د- درجه حرارت آب مقطر نباید از ۲۲ درجه سانتیگراد کمتر و از ۲۵ درجه سانتیگراد بیشتر باشد. لذا همواره باید درجه حرارت آزمایشگاه را کنترل نمود.

 • محلول هگزامتافسفات سدیم هنگام خالی کردن مخلوط آب مقطر و پودر در داخل استوانه مدرج خالی می گردد و مقدار آن ۱۲۵میلی­لیتر می­باشد.

توضیح:

محلول هگزامتافسفات سدیم به صورت ذیل تهیه می­گردد:

مقدار ۱۰ گرم پودر هگزامتافسفات سدیم را داخل بالن ریخته و تا درجه ۲۵۰ میلی لیتر داخل بالن آب مقطر ریخته و میگذاریم تا ۲۴ ساعت بماند تا خوب حل گردد و سپس با چند بار تکان دادن به حل شدن آن کمک میکنیم. لازم به ذکر است که مدت مصرف این محلول یک ماه می باشد.

 • وقتی که محلول پودر و آب مقطر به همراه محلول هگزامتافسفات سدیم داخل استوانه مدرج ریخته شد برای میزان کردن آب مقطر تا درجه ۱۰۰۰ سی سی از آب فشان استفاده می نماییم و محلول داخل استوانه مدرج را برای آخرین بار توسط همزن دستی مخصوصی خوب هم می زنیم، سپس سریعاً تایمر را روشن می نمائیم.
 • برحسب مش (دانه بندی) هیدرومتر بعد از زمان معینی داخل استوانه مدرج قرار می گیرد، این کار باید به آرامی صورت گیرد.

این زمان بر حسب مش های مختلف به قرار زیر می باشد:

مش ۸۰۰ بعد از ۱ دقیقه

مش ۱۰۰۰ بعد از ۳ دقیقه

مش ۱۵۰۰ بعد از ۵ الی ۶ دقیقه

مش ۲۵۰۰ بعد از ۹ الی ۱۰ دقیقه

 • بعد از قرار دادن هیدرومتر داخل استوانه مدرج دما را اندازه گیری می نماییم و سپس ابتدا با فاصله زمانی کمتر و بعد با فاصله زمانی بیشتری شروع به قرائت هیدرومتر می نمائیم.

توضیح:

الف- معمولاً ۱۰ الی ۱۲ قرائت برای انجام آزمایش کفایت می کند.

ب- قرائت هیدرومتر باید با دقت بسیار زیادی انجام گیرد.

ج- اندازه گیری دما باید به گونه ای انجام گیرد که هیدرومتر تکان نخورد.

د- برای مش های پایین تر فاصله زمانی قرائت هیدرومتر باید کوتاه باشد، چون سقوط دانه ها داخل محلول سریعتر صورت می گیرد و هیدرومتر سریعتر فرو می رود.

 • برداشت های آزمایش را به صورت زیر روی یک کاغذ یادداشت می نماییم:

مقدار فرورفتگی هیدرومتر                درجه حرارت                    زمان قرائت برحسب دقیقه

 • بعد از برداشت نتایج آزمایش ادامه کار با محاسبه پارامترهای مورد نیاز انجام می گیرد تا مش محصول مورد نظر بدست آید.
 • طریقه محاسبه هر یک از پارامترها و پر کردن جدول مخصوص آزمایش به صورت ذیل می باشد:
 • ساعت برداشت نمونه و تاریخ آن واضح بوده، موارد ذکر شده در محل مخصوص خود نوشته می شود.
 • تعداد دور کلاسیفایر: همان دور توربو بوده که در تابلوی اتاق فرمان توسط مسئول تولید هر روز نوشته می شود، همراه با ذکر دور توربو در این قسمت مقدار تناژ برگشتی نیز یادداشت می­ گردد.
 • وزن مخصوص: در این قسمت عدد ۷۰/۲ نوشته می شود، چون وزن مخصوص کربنات کلسیم می باشد.
 • ستون یک: ساعت انجام آزمایش یادداشت می شود.
 • ستون دوم پارامتر T: در این ستون زمان بر حسب دقیقه ذکر می گردد، این زمان دقایق قرائت هیدرومتر می باشد که در هنگام انجام آزمایش در یک کاغذ می نویسیم.
 • ستون سوم پارامتر Ra: در این ستون مقدار فرورفتگی هیدرومتر در زمان های ثبت شده، در ستون قبل نوشته می شود.
 • ستون چهارم پارامتر C: درجه حرارتی است که بعد از قرار دادن هیدرومتر داخل استوانه مدرج اندازه گیری شده و مقدار آن در قرائت های دیگر نیز ثابت است.
 • ستون پنجم پارامتر K: این پارامتر بر حسب درجه حرارت و وزن مخصوص از جدول ویژه K بدست می آید. با توجه به ثابت بودن دو پارامتر تعیین کننده، K نیز یک عدد ثابت می باشد.
 • ستون ششم پارامتر L: این پارامتر بر حسب Ra مقدار فروررفتگی هیدرومتر که در ستون سوم یادداشت شده است از جدول ویژه بدست می آید.
 • ستون هفتم پارامتر R: این پارامتر بستگی به درجه حرارت دارد، اگر درجه حرارت ۲۴ درجه سانتی­گراد یا از ۲۴ درجه سانتی گراد بیشتر باشد، برای بدست آوردن R از Ra عدد ۳ را کم می نمائیم و اگر درجه حرارت از ۲۴ درجه شانتیگراد کمتر باشد، عدد ۵/۳ را از Ra کم می نمائیم.
 • ستون هشتم پارامتر D: این پارامتر از تقسیم نمودن پارامتر L بر T (زمان)  بدست میاید، از حاصل تقسیم جذر گرفته و حاصل جذر را در پارامتر ثابت K (ستون سوم) ضرب می نمائیم، حاصل این عملیات ریاضی پارامتر D  است.
 • ستون نهم پارامتر P: این پارامتر از حاصل ضرب پارامتر R (ستون هفتم) در عدد ثابت ۷۶/۳۱  به دست می آید.

(P= R* (76/31

این پارامتر درصد مشی را که در ستون بعدی (شماره ده) به دست می­آید، مشخص می کند.

 • ستون دهم پارامتر M: این پارامتر از تقسیم نمودن عدد ثابت ۱۴۸۰۰ بر پارامتر D (ستون هشتم) بدست می­آید، که حاصل این تقسیم مشخص کننده مش است.

لازم به ذکر است که مش ۹۸ درصد، مش محصول مورد نظر می باشد.

 1. در ذیل جدول نتایج آزمایش هیدرومتری توضیحاتی را باید یادداشت نمود، این توضیحات به صورت زیر می باشد:

آزمایش هیدرومتری بر روی محصول سیکلون خط …………… سیلوی ………………. انجام گرفته است، مش تولیدی در حدود ۹۸ درصد …………. می باشد و آزمایش زبره بر روی الک نمره ۴۰۰ انجام گرفته که در هریک صدم گرم پودر به مقدار ………….. گرم زبره مشاهده گردید.

 1. در زیر جدول نتایج آزمایش هیدرومتری یک جدول به شکل زیر تهیه می گردد که نشان دهنده کیفیت محصول از لحاظ رنگ می­باشد، این جدول با مقایسه محصول برداشتی از خط تولید با نمونه های اصلی موجود در آزمایشگاه تکمیل می­گردد.

اگر محصول فیلتر باشد در ستون مخصوص فیلتر و با توجه به مقایسه رنگ علامت زده می­شود و اگر محصول برای سیکلون باشد در این ستون علامت زده می شود.

جدول ثابت دمایی K  برحسب C:

این نوشته را به اشتراک بگذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *