محصـولات

لیست محصولات شرکت رهکمان توسعه کیمیـا

RH-CPE135a

Chlorinated Polyethylene

ضد ضربه کننده بر پایه پلی اتیلن کلرینه شده

RH-LP175

Processing Aid

کمک فرایند همراه با روان کننده

RH-LP40D

Processing Aid

کمک فرایند با وزن مولکولی متوسط

RH-LP91

Foam Regulator

کمک فرایند مخصوص ورق سبک

RH-ESBO

Epoxidized (Soya Bean Oil)

روغن سویـا

RH-L60

Lubricant (External)

روان کننـده

RH-OPE

Ope Wax

اکسیدایز پلی اتیلن واکس

RH-CSH

Calcium Stearate

استئارات کلسیم

RH-ACD

Stearic Acid

اسید استئاریک

RH-PEwax

Polyethylene Wax

واکس پلی اتیلن

RH-OBF

Optical Brightening Agent

سفید کننده برای محصولات سخت و نرم

RH-RA-Tio2 (Anatas)

Titan Anatas

تیتان آناتاس

RH-RA-Tio2 (Rotyle)

Titan Rotyle

تیتان روتایل

RH-463-2

Blue pigment

لاجورد

RH-313

Iron Oxide (yellow)

گل ماشی

RH-126

Panel Stabilizer

پایدار کننده حرارتی