RH-L60

روان کننده

الکل چرب اشباع شده بر پایه اسید استر دی کربوکسیلیک خنثی می باشد. پودر سفید رنگ یا پرک زرد بسیار کمرنگ و بی بو می باشد.

این ماده در آب نامحلول ولی در تری بوتیل فسفات و تریکلرومتان محلول و به صورت TBP می باشد.

با توجه به فرمولاسیون p۰.۳-۱.۲ phr

کیسه های ۲۵ کیلوگرمی