کاربرد محصولات

RH-LP91

null

کمک فرایند مخصوص ورق سبک

RH-LP40D

null

کمک فرایند با وزن مولکولی متوسط

RH-LP175

null

کمک فرایند همراه با روان کننده

RH-CPE135a

null

ضد ضربه کننده بر پایه پلی اتیلن کلرینه شده

RH-CSH

null

استئارات کلسیم

RH-OPE

null

اکسیدایز پلی اتیلن واکس

RH-L60

null

روان کننـده

RH-ESBO

روغن سویا

روغن سویـا

RH-RA-Tio2 (Anatas)

null

تیتان آناتاس

RH-OBF

null

سفید کننده برای محصولات سخت و نرم

RH-PEwax

null

واکس پلی اتیلن

RH-ACD

null

اسید استئاریک

RH-313

null

گل ماشی

RH-463-2

null

لاجورد

RH-126

null

پایدار کننده حرارتی

RH-RA-Tio2 (Rotyle)

null

تیتان روتایل