موارد مصرف استئارات کلسیم:

رزین

رزین

فرآیند PVC سخت و نرم

PVC سخت و نرم

تولید روکش کاغذی

تولید روکش کاغذی

تولید مستربچ

گرانول، مستربچ

به عنوان روان کننده در فرآیندهای PVC

کامپوزیت فوم PVC