موارد مصرف روغن سویا:

کفپوش PVC

کفپوش PVC

چرم مصنوعی

چرم مصنوعی

مواد PVC انعطاف پذیر

مواد PVC انعطاف پذیر

فیلم های شفاف

ورق های شفاف

لوله PVC

لوله PVC

رنگ و جوهر

جوهر چاپ

در بسیاری از موارد به دلیل عوارض کمتر می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای روغن DOP باشد.